W związku z zawartym porozumieniem między Gminą Tymbark, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informujemy, że w Urzędzie Gminy Tymbark istnieje możliwość uzyskania informacji na temat Programu CZYSTE POWIETRZE oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.


Na co można otrzymać wsparcie finansowe?

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • termomodernizację budynku oraz wymianę okien i drzwi.


Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kto może skorzystać?

Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Dofinansowanie uzależnione jest od dochodu Wnioskodawcy:


Poziom podstawowy

dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135000 zł

Poziom podwyższony

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowy
 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowy

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalność gospodarczej za rok kalendarzowy za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód nie przekroczy czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Najwyższy poziom dofinansowania

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód za który z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalność gospodarczej za rok kalendarzowy za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Wysokość dofinansowania:

 • 40-55 % przy podstawowym poziomie dofinansowania
 • 70-80% przy podwyższonym poziomie dofinansowania
 • 100 % przy najwyższym poziomie dofinansowania

Okres realizacji przedsięwzięcia:

 • do 30 miesięcy- poziom podstawowy i podwyższony dofinansowania
 • do 36 miesięcy – najwyższy poziom dofinansowania
 • do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację z prefinansowaniem (poziom podwyższony i najwyższy)

Szczegółowe informacje o programie znajduje się na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

W ramach Programu mieszkańcy gminy mogą korzystać z pomocy Ekodoradcy.


PUNKT KONSULTACYJNO- INFORAMCYJNY

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

CZYNNY CODZIENNIE W GODZINACH OD 730 – 1530

ZLOKALIZOWANY W BUDYNKU URZĘDU GMINY TYMBARK

TYMBARK 49, POK. 16

NR KONTAKTOWY W SPRAWIE KONSULTACJI18) 332 51 41


Liczba złożonych wniosków: 129

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć : 48

Suma wypłaconych dotacji : 1 266 951,33 zł