Deklaracaja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla głównej strony Gminy Tymbark – Urzędu Gminy w Tymbarku


Wstęp deklaracji

Gmina Tymbark zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tymbark.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-15


Status pod względem zgodności z ustawą


Wymieniony powyżej serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone w serwisach treści (najczęściej pliki pdf lub jpg), w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część fotografii nie posiada opisu alternatywnego, ponieważ zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Tymbark,
  • filmy nie posiadają napisów.


Ułatwienia na stronach podmiotowych

Podmiotowa strona: www.tymbark.pl posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapę strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy w Tymbarku.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zuzanna Majeran – z.majeran@tymbark.pl, Marcin Bogacz – m.bogacz@tymbark.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 18 33 25 637. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49. Do budynku prowadzą 2 wejścia jedno od strony rynku, natomiast drugie od strony parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Gminy w Tymbarku. Przy wejściu od strony rynku znajduje się podjazd dla wózków. Przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie pracownika w celu udzielenia pomocy.


Sekretariat - dziennik podawczy znajduje się na I piętrze (pok. nr 5).

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Warto nadmienić, że w wyjątkowych sytuacjach osoby na wózkach, po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznym, mailowym) przyjmowane są na parterze budynku przez uprawnionego pracownika, a dokumenty są im tam dostarczane.

Na parkingu przed Urzędem Gminy w Tymbarku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.


W przestrzeni obsługi klienta w Urzędzie przynajmniej jedno stanowisko jest wyposażone w stanowiskową pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie. Stanoiwsko jest oznaczone odpowiednim piktogramem, widocznym po wejściu do budynku. Osoba słabosłysząca nie musi zgłaszać chęci skorzystania z pętli.


Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Ewakuacja jest możliwa przez jeden ciąg komunikacyjny. Korytarze i schody są odpowiednio dużej szerokości z oznakowaniem ewakuacyjnym.


Aplikacje mobilne

Udostępniamy następujące aplikacje mobilne:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wiemo.etymbark