Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych pomocą finansową o przedkładanie pisemnych próśb w Urzędzie Gminy do 5 dnia każdego miesiąca.


Zgodnie z art.4 ust.3 oraz art.18 ust. 3a i 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań Komisji należy w szczególności:


 1. Inicjowanie działań w zakresie:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13(1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży:
 • w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy,
 • w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.
 1. Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując w/w zadania Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

 1. Kieruje na wniosek lub z urzędu osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 2. Kieruje do sądu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
   W A Ż N E  A D R E S Y  I  T E L E F O N Y


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Tymbark. Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, który jest corocznie zatwierdzany przez Radę Gminy.


 
W skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku wchodzą:
 
   Jadwiga Franczak – przewodnicząca komisji
   Anna Gawron – pełnomocnik
   Honorata Leśniak – członek 
   Sylwester Sienkiewicz - członek
 


GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE TYMBARK


Zespół Interdyscyplinarny to grupa ludzi powołana w celu walki z przemocą domową. Zespół Interdyscyplinarny diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc. Członkowie Zespołu upoważnieni są do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku, uruchamiania procedur, mających na celu powstrzymanie przemocy.


P A M I Ę T A J !

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy i nie wiesz gdzie szukać pomocy.
Jeżeli jesteś świadkiem przemocy lub wiesz, że ktoś inny cierpi z tego powodu

NIE ZWLEKAJ! SZUKAJ POMOCY I WSPARCIA!

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą i skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej oraz psychologicznej.


PUNKTY KONSULATYCJNE

 • Biblioteka Publiczna w Tymbarku  - pok. nr 13 .

         - prawnik i psycholog - środa, godzinach 14.00-16.00 (co trzecia środa) 
          - pracownik socjalny - Punkt Konsultacyjny czynny w co trzecią środę w godzinach 15.00-17.00

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku

         - pracownik socjalny dyżuruje w każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00

tel. 516 653 611, 18 33 25 322, 18 33 25 680, 18 33 25 637 w. 33